Project Description

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο και πρώτη ύλη της χημικής βιομηχανίας. Εξορύσσεται από υπόγειες κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται υπό υψηλή πίεση. Σε αυτές τις κοιλότητες το φυσικό αέριο σχηματίστηκε με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο σχηματισμού του πετρελαίου. Μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου βρίσκονται συνήθως μακριά από τα κύρια κέντρα καταναλώσεως· συνεπώς πρέπει να μεταφερθεί, αν και οι βιομηχανίες χημικής επεξεργασίας είναι συχνά εγκατεστημένες στην περιοχή της παραγωγής. Η μεταφορά του φυσικού αερίου εξαρτάται από την κατάστασή του. Σε αέρια κατάσταση μεταφέρεται με αγωγούς υπό υψηλή πίεση, ενώ σε υγρή κατάσταση μεταφέρεται με πλοία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου

 • Είναι οικονομικότερο: σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας, επιτρέπει μια σημαντική εξοικονόμηση σε όλες τις μορφές χρησιμοποίησής του στον οικιακό τομέα.

 • Παρουσιάζει περιορισμένες ανάγκες συντήρησης: χάρη στα χαρακτηριστικά καύσης του, μια σωστή τακτική συντήρηση αρκεί για την εξασφάλιση της τέλειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και μιας μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των συσκευών χρήσης.

 • Φθάνει ανελλιπώς και είναι εύχρηστο : φθάνει κατευθείαν στο σπίτι και στους άλλους χώρους χρήσης.

 • Δεν απαιτεί δεξαμενή αποθήκευσης : αρκετά με τα προβλήματα προμήθειας καυσίμων, με τις σκοτούρες και τις καθυστερήσεις του ανεφοδιασμού, με τους περιοδικούς ελέγχους των αποθεμάτων.

 • Πληρώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στον μετρητή : πληρώνετε δηλαδή μόνο την ποσότητα που όντως καταναλώσατε, όπως καταγράφεται από τον μετρητή.

 • Είναι ασφαλές : Η αξιοπιστία των σύγχρονων συσκευών χρήσης και ο επαγγελματισμός των τεχνικών εγκατάστασης εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

 • Κατά την καύση του : δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα ούτε παράγει ενώσεις του θείου που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης.

 • Είναι πρακτικό : οι νέου τύπου συσκευές παρέχουν τη δυνατότητα και για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης, που ιδίως στην περίπτωση ανακαινίσεων θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημερινές 9:00 – 5:00

  210 50 69 865

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η μελέτη και η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα «Τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar»

Για τους υπολογισμούς της διατομής των σωληνώσεων Φ.Α. κάνουμε τις εξής παραδοχές:

 • Η διαθέσιμη πίεση του δικτύου στον σταθμό μέτρησης της Ε.Π.Α. θα είναι 23 mbar.
 • Η μέγιστη συνολική πτώση πίεσης του δικτύου δεν θα είναι μεγαλύτερη των 2 mbar για κάθε κλάδο του δικτύου
 • ταχύτητα του Φ.Α. μέσα στους αγωγούς δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές 6 m/sec.
 • Συντελεστής τραχύτητας για τον υπολογισμό των διατομών των σωληνώσεων κ=0,5mm.

Ο τρόπος υπολογισμού της διατομής των σωληνώσεων Φ.Α., ο τρόπος κατασκευής αυτών, οι δοκιμές σε πίεση, η παράδοση, θα γίνουν με βάση την μελέτη που θα συντάξει η εταιρεία μας και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΦΕΚ 976/Β/28/03/2012).

Η κατασκευή των υπέργειων τμημάτων δικτύου γίνεται από κοχλιωτούς χαλυβδοσωλήνες  με διαστάσεις κατά ΕΛΟΤ 10255 και τα σπειρώματα θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 267.1 (prΕΝ 10226-1). Θα χρησιμοποιηθούν στεγανωτικά που θα ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-2 (κλάση ΑRp) ή το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 751-3 (κλάση FRp ή GRp) και θα φέρουν Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου Οργανισμού Πιστοποίησης κράτους μέλους της Ευρωπαικής ένωσης.

Από το μετρητή και ύστερα θα τοποθετηθούν τα εξής εξαρτήματα:

 • Χειροκίνητη βάνα αμέσως μετά το μετρητή.
 • Χειροκίνητη βάνα πριν από τον ατομικό λέβητα.
 • Φίλτρο πριν από τον ατομικό λέβητα.

Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν :

 • Τη στήριξη του δικτύου, (συμπεριλαμβάνονται τα στηρίγματα με επικάλυψη από φύλλο νεοπρενίου για την αποφυγή επαφής του αγωγού με το μεταλλικό μέρος του στηρίγματος),
 • Τις απαραίτητες καθαιρέσεις πλινθοδομών για την είσοδο του αγωγού στο κτίριο και στα ‘περάσματα από χώρο σε χώρο,
 • Την ασφάλιση του έργου σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία,
 • Όλες τις απαραίτητες εργασίες για την σωστή, ασφαλή καθώς και σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευή.

Η εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • Υπολογισμό των διαστάσεων των αγωγών και των ειδικών εξαρτημάτων,
 • Χαρακτηριστικά των συσκευών και περιγραφή της εγκατάστασης σωληνώσεων,
 • Υλικά σωληνώσεων και εξαρτημάτων, τρόπος σύνδεσης, όδευση, αντιδιαβρωτική προστασία (υλικά και διαδικασία),
 • Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας και δοκιμές δικτύου (διαδικασία),
 • Σχέδια (αξονομετρικό σχέδιο, αποτύπωση δικτύου)

Η Τεχνική έκθεση, η οποία κατατίθεται στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ περιλαμβάνει:

 • Εγκεκριμένη μελέτη και σχέδια,
 • Γενική περιγραφή εγκατάστασης,
 • Πιστοποιητικά υλικών,
 • Πιστοποιητικά τεχνικού προσωπικού,
 • Πιστοποιητικό προσωρινής τροφοδότησης,
 • Πιστοποιητικά ρύθμισης συσκευών
 • Αποτελέσματα μετρήσεων λεβήτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση του λέβητα. Μετά το πέρας του έτους λειτουργίας της θέρμανσης το τμήμα του Service

Eπικοινωνεί μαζί σας για τον προγραμματισμό της συντήρησης. Παρέχεται η ετήσια έκδοση πιστοποιητικού καύσης και μετρήσεων ρύπων σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

H ετήσια συντήρηση  είναι υποχρεωτικη από το νόμο και είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, οικονομίας, διατήρησης της εγκατάστασης εντός εγγύησης καθώς και για την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού (φύλλο ελέγχου).

 • Καθαρισμός φίλτρου αερίου
 • Καθαρισμός λέβητα
 • Καθαρισμός καπναγωγού
 • Ρυθμίσεις καυστήρα

Με τις παραπάνω εργασίες από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας επιτυγχάνεται η ασφαλής, εύρυθμη και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης.

Ασφάλεια από τη φύση του

Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.

Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις

Τα έργα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου. Ο κανονισμός εσωτερικής εγκατάστασης που εφαρμόζει η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. είναι εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη.

Πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποιείται πάντα τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής.

Ασφάλεια από τις συσκευές

Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

Ενημέρωση για την ύπαρξη δικτύου φ.α. & Υποβολή αίτησης σύνδεσης φ.α.

Ενημερωθείτε αν το δίκτυο φυσικού αερίου είναι ήδη ενεργοποιημένο στο δικό σας δρόμο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την εφαρμογή αναζήτησης διαθεσιμότητας δικτύου στην ιστοσελίδα μας ή να καλέσετε στο 11322.

Υποβάλετε την αίτηση σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου στο πλησιέστερο κατάστημα του δικτύου εξουσιοδοτημένων εμπορικών συνεργατών της ΕΔΑ Αττικής ή στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας μας.

Συλλογή προσφορών για εσωτερική εγκατάσταση φ.α.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση σύνδεσης φ.α. που υποβάλλατε στην ΕΔΑ Αττικής, στη συνέχεια ζητείστε οικονομική προσφορά για το κόστος της εσωτερικής σας εγκατάστασης και των συσκευών σας από εγκαταστάτη της αρεσκείας σας. Ο μηχανικός του εγκαταστάτη σας πρέπει να εξετάσει την κατάσταση και τις ιδιομορφίες της υφιστάμενης εγκατάστασης και του ακινήτου σας.

Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης

Πληρώνετε τα τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται), προσκομίζετε τα αποδεικτικά πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμβασης και υπογράφετε τη σύμβαση σύνδεσης με την ΕΔΑ Αττικής.

Ταυτόχρονα ή σε επόμενο στάδιο υπογράφετε τη σύμβαση προμήθειας με προμηθευτή της επιλογής σας. Η εταιρεία που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει άδεια προμήθειας Φυσικού Αερίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ( PAE ).

Τοποθέτηση μετρητή

Η ΕΔΑ Αττικής κατασκευάζει, εφόσον απαιτείται, τον παροχετευτικό δίκτυο και τοποθετεί τον μετρητή στο ακίνητό σας σε συμφωνημένη θέση.

Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

Η εταιρία μας καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έγκριση από την ΕΔΑ Αττικής.

Μετά την εγκατάσταση του μετρητή σας και την έγκριση της μελέτης σας από την ΕΔΑ Αττικής η εταιρία μας κατασκευάζει την εσωτερική σας εγκατάσταση από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης και να εγκαταστήσει τις απαραίτητες συσκευές για τη χρήση του φυσικού αερίου και υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα σχετικά έγγραφα.

Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης και ενεργοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης η ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της εγκατάστασής σας.

Το αρμόδιο τεχνικό τμήμα εσωτερικών εγκαταστάσεων πραγματοποιεί τον τελικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης που περιλαμβάνει:

 • έλεγχο τήρησης της μελέτης και των προδιαγραφών των χρησιμοποιούμενων υλικών
 • έλεγχο αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων και εξαρτημάτων φυσικού αερίου

και ξεκινά την τροφοδοσία του φυσικού αερίου στο ακίνητό σας.

Σημείωση : Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασή σας θα πρέπει να έχετε υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας με προμηθευτή της επιλογή σας .

Η εσωτερική εγκατάσταση ξεκινάει από το μετρητή (που τοποθετεί η ΕΔΑ Αττικής) και καταλήγει στην έξοδο απαγωγής καυσαερίων (στην καπνοδόχο). Στη διάταξη αυτή περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, οι βάνες, οι συσκευές χρήσης φυσικού αερίου, οι θυρίδες αερισμού, οι συνδέσεις, η καπνοδόχος, τα φρεάτια και τα λοιπά συναφή εξαρτήματα καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. ανιχνευτής φυσικού αερίου, κ.ά.).

Ανιχνευτής αερίου

Η εγκατάσταση του ανιχνευτή αερίου δεν είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για μια συσκευή που αναγνωρίζει άμεσα τυχόν διαρροή φυσικού αερίου στο χώρο, έχοντας τη δυνατότητα να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες φυσικού αερίου. Ο ανιχνευτής συνδέεται με ένα συναγερμό, που ειδοποιεί ηχητικά για τη διαρροή, ενώ μπορεί να συνδεθεί και με μια ηλεκτροβάνα που τοποθετείται κοντά στη χειροκίνητη βάνα μετά το μετρητή. Μόλις ο ανιχνευτής εντοπίσει αέριο διακόπτει το ρεύμα στην ηλεκτροβάνα, οπότε η παροχή φυσικού αερίου σταματά διασφαλίζοντας την απόλυτη προστασία σας. Οι ανιχνευτές αερίου θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 4-5 χρόνια.

Κεντρική βάνα διακοπής φυσικού αερίου

Στις περισσότερες εγκαταστάσεις η κεντρική βάνα διακοπής της παροχής φυσικού αερίου βρίσκεται αμέσως μετά το μετρητή. Προτείνεται η τοποθέτηση πάνω της με την ένδειξη «διακοπή κεντρικής παροχής» ώστε σε περίπτωση διακοπής της παροχής να είναι γνωστή σε όλους η θέση της. Βάνες διακοπής θα πρέπει να τοποθετηθούν και πριν από την κάθε συσκευή φυσικού αερίου καθώς και μια εντός λεβητοστασίου. Όλες οι βάνες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες.

Διατάξεις αερισμού

Το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα χρησιμεύει για την καύση του φυσικού αερίου στις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται μέσω ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς ή με μηχανική προσαγωγή/απαγωγή. Στην περίπτωση των συσκευών κλειστού τύπου (τύπου C) το οξυγόνο για την καύση λαμβάνεται από το εξωτερικό περιβάλλον και δεν υπάρχει ανάγκη αερισμού του χώρου.   Αν δεν υπάρχει αρκετός αέρας τότε, όπως και στη περίπτωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχει ο κίνδυνος ατελούς καύσης και σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό. Συνεπώς για την ασφάλειά σας μην παραλείπετε να κρατάτε τις διόδους-θυρίδες με τις γρίλιες αερισμού ανοικτές και καθαρές.

Διατάξεις απαγωγής καυσαερίων

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμινάδα ή η συσκευή δεν απαιτεί καμινάδα οι θυρίδες αερισμού θα πρέπει να τοποθετούνται ψηλά στον τοίχο του χώρου όπου βρίσκονται οι συσκευές, ώστε να απάγονται τα καυσαέρια. Αν δεν υπάρχει καλή απαγωγή των καυσαερίων καύσης, τότε, όπως και στην περίπτωση καύσης πετρελαίου θέρμανσης, υπάρχει ο κίνδυνος σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα το οποίο σε μεγάλες ποσότητες είναι τοξικό.    Συνεπώς για την ασφάλειά σας μην παραλείπετε να καθαρίζετε τις καμινάδες (καπέλο) και να τις διατηρείτε σε καλή κατάσταση.

Για να είστε σίγουροι ότι επιτυγχάνεται το μέγιστο της απόδοσης και ασφάλειας της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών του φυσικού αερίου που διαθέτετε φροντίστε για την καλή λειτουργία και συντήρηση αυτών. Αναθέσετε τις σχετικές εργασίες σε αδειοδοτημένους τεχνικούς, τηρήστε ένα αρχείο με τα έγγραφα που αφορούν στη χρήση του φυσικού αερίου και κρατήστε ένα ενημερωμένο ημερολόγιο συντήρησης.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η επιθεώρηση της εσωτερικής εγκατάστασης και η συντήρηση των συσκευών;

Η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης προτείνεται να γίνεται 1 φορά το χρόνο, ώστε να εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης, άνεση και ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τις συσκευές φυσικού αερίου. Για κάθε παρέμβαση στην εσωτερική εγκατάσταση ή στις συσκευές σας θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους και ειδικευμένους υδραυλικούς, τεχνικούς καυστήρων και μηχανικούς.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 963/2003) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις χρήσης φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς κάθε τέσσερα χρόνια, με παράλληλη έκδοση ”πιστοποιητικού επανελέγχου”.

Συμβόλαιο συντήρησης

Ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να σας προτείνει ένα συμβόλαιο τακτικής συντήρησης. Έτσι απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να θυμάστε κάθε πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση των συσκευών σας και από το άγχος της ασφάλειας σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια από τις υπηρεσίες μας για να δείτε περισσότερα

Θέρμανση

Μελέτη και εγκατάσταση θέρμανσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλιακά

Τοποθέτηση ηλιακών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποχέτευση

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ύδρευση

Μελέτη και σχεδιασμός εγκατάστασης Ύδρευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πυρόσβεση

Εγκατάσταση Ενεργητικής ή Παθητικής πυρόσβεσης και πυροπροστασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να σας προτείνει ένα συμβόλαιο τακτικής συντήρησης. Έτσι απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να θυμάστε κάθε πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση των συσκευών σας και από το άγχος της ασφάλειας σας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Έχετε ανάγκη από εγκατάσταση φυσικού αερίου, υδραυλικές εργασίες ή θέρμανσης; Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

   210 50 69 865

   ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

   697 242 5984

   ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ–5:00μμ

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

   210 50 69 865

   ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

   697 242 5984

   ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


   Δευτέρα-Παρασκευή:
   9:00πμ–5:00μμ